คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถาณการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนการบริหารจัดการระบบลำเลียงวัตถุดิบ ควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควบคุมการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฝ่ายลำเลียงวัตถุดิบ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของระบบและปัญหา ควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตทั้งหมด และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานความร้อน วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการผลิตและใช้พลังงานความร้อน ดำเนินการจัดการพลังงานตามรายละเอียดในรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบของกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานความร้อนให้เป็นไปตามกฎหมาย/กฎระเบียบ วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ออกแบบแผนประเมิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน วางแผนการซ่อมบำรุง จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูและผู้ร่วมงานเพื่อให้งานบรรลุตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

     2.1 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

     2.2 จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ 1 ปี

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-KVBB-629A ควบคุมการทำงานของระบบดักจับฝุ่น
GPW-NMRF-630A วิเคราะห์สภาวะผิดปกติในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-HWAO-631A ควบคุมระบบจ่ายไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-UYUO-632A จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
GPW-AXXH-633A บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อนเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-CVSA-634A จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ