คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถเตรียมกระบวนการป้อน และกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงสู่กระบวนการผลิตความร้อน ติดต่อประสานงานด้านวัตถุดิบ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระบบลำเลียงวัตถุดิบ มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีที่สำคัญในการทำงาน ควบคุม ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ การเผาไหม้ให้สมบูรณ์และมีเสถียรภาพเสมอ สามารถซ่อมบำรุง ระบบเบื้องต้นและซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษา ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของหม้อน้ำ/ระบบน้ำ ทำงานของระบบความปลอดภัยของหม้อน้ำเป็นประจำ แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานตามกระบวนการได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง และปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2.2  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ

    2.3  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง หรือผ่านการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ

    2.4  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง หรือผ่านการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตความร้อนในโรงไฟฟ้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GUIJ-620A ดูแลกระบวนการผสมวัตถุดิบก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตความร้อน
GPW-ZUZP-621A ควบคุมเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตความร้อน
GPW-WLKM-622A วางแผนการลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตความร้อน
GPW-BHQK-623A ควบคุมการทำงานของระบบห้องเผาไหม้
GPW-WMUY-624A ควบคุมการทำงานของระบบหม้อน้ำ (Boiler)
GPW-LWMU-625A ควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงเถ้า
GPW-HMEC-626A ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-EYVL-627A ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อนให้อยู่ในสภาวะปกติ
GPW-MTUT-628A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ