คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Illustrator) Illustrator


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Illustrator) Illustrator
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ จะมีความรู้และทักษะในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ ลิขสิทธิ์ของงานออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานและลูกค้า สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ วาดชิ้นงานในรูปแบบเวกเตอร์กราฟิก เช่น การออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สามารถจัดทำสื่อดิจิทัลรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แบนเนอร์ รวมถึงการต่อยอดในสาขางานอื่น ๆ เช่น ออกแบบตัวการ์ตูน หรือกราฟิกเคลื่อนไหว
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับ
การออกแบบ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Adobe Certified Professional: Illustrator) หรือ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ จำนวน 5 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
5001 ออกแบบชิ้นงานภาพเวกเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Design Vector Project Work Meet Audience Requirement)
5002 ตั้งค่าชิ้นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้ตรงกับงานภาพเวกเตอร์ที่ออกแบบ (Settings Design Vector Project Work and User Interface Appropriate with Document)
5003 จัดการองค์ประกอบภาพประเภทเวกเตอร์ (Arrange Composition Vector Image)
5004 สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทเวกเตอร์ (Create and Modify Vector Image Visual Elements)
5005 เผยแพร่ชิ้นงานภาพเวกเตอร์ไปยังสื่อดิจิทัล (Publishing Design Vector Project Work to Digital Media)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ