หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการองค์ประกอบภาพประเภทเวกเตอร์ (Arrange Composition Vector Image)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Illustrator


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 5003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการองค์ประกอบภาพประเภทเวกเตอร์ (Arrange Composition Vector Image)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้ ปรับแต่ง แก้ไข เครื่องมือเลเยอร์ (Layer) เพื่อสร้าง แก้ไข ลบ คัดลอก ซ่อน จัดลำดับ จัดกลุ่ม ล็อก ปลดล็อก เลเยอร์ (Layer) เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50031 ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Layer Tool to Design Vector Image) 1. สร้างเลเยอร์ใหม่ 50031.01 212788
50031 ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Layer Tool to Design Vector Image) 2. ลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการ 50031.02 212789
50031 ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Layer Tool to Design Vector Image) 3. คัดลอกเลเยอร์ 50031.03 212790
50031 ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Layer Tool to Design Vector Image) 4. ซ่อนหรือแสดงเลเยอร์ 50031.04 212791
50031 ใช้เครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Layer Tool to Design Vector Image) 5. ล็อกหรือปลดล็อกเลเยอร์ 50031.05 212792
50032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Vector Image) 1. แก้ไขเลเยอร์ 50032.01 212793
50032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Vector Image) 2. จัดลำดับเลเยอร์ 50032.02 212794
50032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Vector Image) 3. เลือกวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ 50032.03 212795
50032 ปรับแต่งเครื่องมือเลเยอร์เพื่อออกแบบภาพประเภทเวกเตอร์ (Customize Layer Tool to Design Vector Image) 4. จัดกลุ่มวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ 50032.04 212796

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการจัดการวัตถุให้ทึบหรือโปร่งใสในและเข้าใจความแตกต่างของการปรับในแต่ละคำสั่งและวิธีการ ซึ่งจะได้ผลของการปรับที่แตกกต่างกันออกไป

2.  ทักษะการใช้คำสั่งและเทคนิคของระบบเลเยอร์ เพื่อควบคุมความโปร่งใสของวัตถุทั้งเลเยอร์ ที่เหมาะสมกับการใช้ในกรณีเช่น การลอกแบบภาพ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.เข้าใจหลักการลำดับชั้นของวัตถุ การลำดับชั้นของเลเยอร์ และสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

 (ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องการจัดการโครงการออกแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

      1. การใช้งานเลยอร์ เพื่อการจัดการองค์ประกอบการออกแบบในกรณีต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจและสามารถควบคุมการทำงานได้ เช่น การจัดการแผงควบคุมเลเยอร์ เพื่อให้วัตถุแสดงผลหรือซ่อน การลบ ทำซ้ำ เปลี่ยนชื่อ และทางเลือกการปรับแต่งอื่น ๆ รวมถึงการจัดการลำดับวัตถุ และการจัดวางลำดับเลเยอร์ 

      2. การแก้ไขเลเยอร์ให้ทึบหรือโปร่งใส และการใช้เทคนิคการบังภาพ และควบคุมให้ค่อยเลือนจางโดยใช้ในกรณี การวาดภาพตามแบบ หรือการทำเป็นต้นแบบงาน ที่สามารถช่วยให้การทำงานแม่นยำ และรวดเร็วขึ้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ