หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทเวกเตอร์ (Create and Modify Vector Image Visual Elements)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ Adobe Certified Professional Illustrator


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 5004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของภาพประเภทเวกเตอร์ (Create and Modify Vector Image Visual Elements)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพ ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพ ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพ ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพ ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) 1. ใช้เครื่องมือรูปทรงเรขาคณิต 50041.01 212797
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) 2. ใช้เครื่องมือวาดเส้น 50041.02 212798
50041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Tool to Vector Image) 3. ใช้เครื่องวาดรูปทรงอิสระ 50041.03 212799
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) 1. ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มข้อความ 50042.01 212800
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) 2. ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขข้อความ 50042.02 212801
50042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขตัวอักษรบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Create and Edit Typography Tool to Vector Image) 3. ใช้คำสั่งเปลี่ยนตัวอักษรเป็นเค้าโครงตัวอักษร (Create Outlines) 50042.03 212802
50043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Vector Image) 1. ใช้เครื่องมือเลือกวัตถุ เช่น Direct Selection Tool  50043.01 212803
50043 ใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Selection Tool to Make Selection on Vector Image) 2. ใช้คำสั่งจัดกลุ่มวัตถุ 50043.02 212804
50044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Vector Image)
1. ใช้เครื่องมือปรับขนาดพื้นที่ของภาพ
50044.01 212805
50044 ใช้เครื่องมือแก้ไขขนาดของภาพและองค์ประกอบกราฟิกบนภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Transform Tool to Edit Visual Elements on Vector Image)
2. ใช้เครื่องเพิ่มจำนวนพื้นที่ของการทำงาน (Artboard)
50044.02 212806
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) 1. ใช้คำสั่งปรับความหนาของเส้น 50045.01 212807
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) 2. ใช้คำสั่งเติมสีให้กับวัตถุ 50045.02 212808
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) 3. ใช้คำสั่งตัดวัตถุ 50045.03 212809
50045 ใช้เครื่องมือปรับแต่งเส้นและรูปทรงให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Line and Shape Drawing Tool on Vector Image) 4. ใช้คำสั่งรวมวัตถุ 50045.04 212810
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) 1. ใช้คำสั่งกำหนดความฟุ้งให้กับวัตถุ 50046.01 212811
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) 2. ใช้คำสั่งสร้างเงาให้กับวัตถุ 50046.02 212812
50046 ใช้คำสั่งเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพประเภทเวกเตอร์ (Use Effect on Vector Image) 3. จัดเก็บเอฟเฟ็กต์เพื่อนำไปใช้กับวัตถุอื่นในชิ้นงาน 50046.03 212813

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้งานเครื่องมือหลักในการสร้างงานกราฟิกสำหรับการวาด ตามลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องมือ เช่น การวาดรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ รูปทรงจากการรวมหรือตัดแบ่ง เป็นต้น

2. ทักษะการสร้างและจัดการข้อความรูปแบบต่าง เช่น การสร้างข้อความเดี่ยว การสร้างพื้นที่ข้อความ และการสร้างข้อความตามแนวเส้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดความสวยงามและมีความหลากหลายของรูปทรง จากการสร้างจากเครื่องมือที่แตกต่าง

2. ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับตัวอักษร เช่น ระยะบรรทัด ระยะห่างตัวอักษร ส่วนประกอบของตัวอักษร เพื่อให้สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. ความเข้าใจในการเลือกแบบอักษรให้เหมาะสมกับประเภทงานกราฟิกที่มี เพื่อใช้ข้อความเป็นหัวเรื่อง ข้อความสำหรับการอ่าน หรือข้อความประดิษฐ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องการสร้างและแก้ไของค์ประกอบกราฟิก

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

     1. เครื่องมือหลักในการวาดกราฟิกมีความหลากหลาย เพื่อสร้างองค์ประกอบได้หลายรูปแบบ โดยแต่ละเครื่องมือจะมีวิธีการที่แตกต่างกันเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ เช่น 

         •    การวาดรูปทรงเรขาคณิต ประกอบด้วย วงกลม สี่เหลี่ยม รูปทรงดาว รูปทรงหลายเหลี่ยมเป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานเครื่องมือที่ประยุกต์ได้หลากหลาย

         •    รูปทรงอิสระ จากการวาดด้วยเครื่องมือปากกา ดินสอ พู่กัน ซึ่งช่วยให้การวาดเกิดความหลากหลายครบถ้วน

         •    การวาดวัตถุจากการรวมจากเครื่องมือ หรือตัดแบ่งวัตถุเพื่อสร้างความหลากหลายและแม่นยำ

      2.    ตัวอักษรและข้อความในการออกแบบมีหลายกรณี ซึ่งเครื่องมือในการใช้งานจะตอบสนองการทำงานในแต่ละรูปแบบ เช่น

         •    ข้อความเดี่ยว สำหรับการทำหัวข้อ หัวเรื่อง หรือการออกแบบโลโก้

         •    ข้อความในพื้นที่ สำหรับการสร้างข้อความรูปแบบคอลัมน์ หรือการให้อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ

         •    การสร้างข้อความตามแนวเส้น สำหรับงานออกแบบข้อความเพื่อตกแต่ง

      3.    เมื่อเกิดการใช้งานตัวอักษรจะมีแถบควบคุม คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการในการจัดการปรับแต่งข้อความตัวอักษรในหลายกรณี 

         •    ปรับแต่งรูปแบบอักษร เช่นแบบตัวอักษร ระยะห่างของอักษร ระยะห่างของบรรทัด การปรับเป็นแนวตั้ง เป็นต้น

         •    การจัดการระยะย่อหน้า ระยะการเยื้อง ในรูปแบบงานที่เป็นคอลัมน์ หรือหน้าเอกสาร การแปลงอักษรเป็นกราฟิกเพื่อใช้ในการออกแบบเช่น โลโก้ อักษรประดิษฐ์ และข้อจำกัดในการแปลง

         •    การไหลผ่านข้อความในคอลัมน์ที่แสดงผลไม่ครบถ้วน ไปยังคอลัมน์ถัดไป โดยผ่านเครื่องมือและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

         •    การแปลงตัวอักษรเป็นกราฟิก เพื่อใช้ในกรณีต้องการบิดเบือนหรือปรับแต่งอย่างอิสระ

     4.    เครื่องมือในการเลือก และการจัดการวัตถุที่เลือก โดยการเลือกวัตถุสามารถทำได้จากหลายเครื่องมือ

         •    เครื่องมือในการเลือกวัตถุในกรณีต่าง ๆ เช่น เลือกเพียงชิ้นเดียว การลากครอบเพื่อเลือกหลายวัตถุ การเลือกเพิ่มหรือเลือกออก และการปรับแต่งวัตถุที่เลือก

         •    กรณีการเลือกวัตถุจากเลเยอร์ โดยมีการเลือกเป็นแบบกลุ่ม และการเลือกวัตถุในกลุ่ม รวมถึงการจัดลำดับวัตถุในเลเยอร์ มีความสำคัญในกรณีการทำงานออกแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

         •    การยกเลิกกลุ่ม และระบบการเข้าทำงานภายในกลุ่ม

     5.  การแก้ไขขนาดงานออกแบบ (Resize) ในกรณีที่มีการปรับขนาดงานให้เหมาะกับสื่ออื่น ๆ จะต้องมีการคำนึงการใช้งานเครื่องมือและคำสั่งที่มีความเหมาะสม

         •    เครื่องมือในการปรับขนาดงานออกแบบ ตัดบางส่วน หรือสำเนางาน เพื่อเปลี่ยนขนาดงาน

         •    การพลิก หมุน ย่อ กลุ่มกราฟิก แบบกำหนดค่าเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปรับ 

     6.    การปรับคุณสมบัติของวัตถุ โดยวัตถุหนึ่งชิ้นจะสามารถปรับแต่งองค์ประกอบภาพในวัตถุได้

         •    การปรับสี ขนาดเส้น ลายเส้น ค่าโปร่งใส เอฟเฟ็กต์ จากแผงควบคุม หรือ หน้าต่างควบคุมของแต่ละหัวข้อ

         •    การแปลงภาพราสเตอร์เป็นเวกเตอร์กราฟิก ในรูปแบบพื้นฐาน หรือกำหนดค่าเอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทำให้การขยายภาพ

     7.    การปรับแต่งวัตถุด้วยชุดคำสั่งเอฟเฟ็กต์เพื่อสร้างความแตกต่างความน่าสนใจให้กับวัตถุ และการควบคุมแก้ไขรูปแบบเอฟเฟ็กต์

         •    ความเข้าใจการใช้ชุดคำสั่งเอฟเฟ็กต์ และการตั้งค่าความละเอียดของเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมกับรูปแบบงาน หรือขนาดไฟล์ที่จะเกิดขึ้น

         •    การแก้ไขเอฟเฟ็กต์ที่ใช้งาน และการกำหนดเป็นรูปแบบกราฟิกสำหรับการนำไปใช้งานต่อกับวัตถุอื่น ๆ ที่ต้องการ โดยจะเกิดความคล่องตัวและลดเวลาในการสร้างชิ้นงาน

         •    สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการขยายหรือย่อวัตถุที่ใช้เอฟเฟ็กต์และการจัดการแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละกรณี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ