คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการจัดการคลังวัตถุดิบ สามารถตรวจวัดและตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงขยะในคลัง ดูแลสภาวะแวดล้อมของคลังเก็บเชื้อเพลิงขยะและจัดการพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถเก็บตัวอย่างและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของเชื้อเพลิงขยะมีทักษะในการปฏิบัติงานและดูแลการทำงานของเครื่องจักรตามกฎระเบียบความปลอดภัย ทำงานสำเร็จ ตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างานนำมาจากผู้เข้ารับการประเมินล่าสุดแล้ว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวช. ในสาขาช่าง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะ การเก็บตัวอย่างและทำงานกับเครื่องจักรในระบบลำเลียงวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะ การเก็บตัวอย่าง และทำงานกับเครื่องจักรในระบบลำเลียงวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะในโรงไฟฟ้าขยะ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-QDRP-664A ตรวจสอบและจัดการคลังเชื้อเพลิงขยะ
GPW-HVDE-665A ดูแลเครื่องจักรในคลังเชื้อเพลิงขยะให้ทำงานอย่างปลอดภัย
GPW-PRCF-666A เก็บตัวอย่าง และเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ
GPW-MFSF-667A ดูแลและจัดการเถ้าของเสียจากเชื้อเพลิงขยะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ