คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4 เป็นผู้มีสมรรถนะในการประยุกต์หลักการด้านการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงขยะ ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงขยะ จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลคุณภาพเชื้อเพลิงขยะกับแผนกหรือฝ่ายเดินเครื่องจักรระบบผลิตความร้อนเพื่อทราบคุณภาพของเชื้อเพลิงขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     2.1 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาตรี ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวช. ในสาขาช่าง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) และมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะ และระบบลำเลียงวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะ และระบบลำเลียงวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

     2.4 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดเตรียมวัตถุดิบโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่านระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเชื้อเพลิงขยะในโรงไฟฟ้าขยะ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-ENPR-668A ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของเชื้อเพลิงขยะในคลัง
GPW-CLIU-669A รายงานผลข้อมูลเชื้อเพลิงขยะในระบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ