คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง บำรุงรักษาแบตเตอรี่แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary Battery) บำรุงรักษาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) บำรุงรักษาเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Static Inverter) บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง     มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน (Qualifications)
         ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    ผ่านการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
     1.1    ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
     1.2    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการใช้รอกและสลิง
     1.3    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
2.    มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1     สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.2     สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.3     สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมหรือเทียบเท่า (สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง 
     2.4     ผ่านการประเมินในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
     2.5     มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน ในงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดประวัติการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิคชำนาญงาน    หรือช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-NFZQ-581A ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง
GPW-BXSP-582A บำรุงรักษาแบตเตอรี่แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary Battery)
GPW-UAJN-583A บำรุงรักษาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger)
GPW-FTPK-584A บำรุงรักษาเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Static Inverter)
GPW-BMDM-585A บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ