คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะทางเทคนิคในการสำรวจพื้นที่ในการใช้จัดสวนสำรวจแนวท่อน้ำ ท่อประปาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนตามแบบแปลนปลูกพรรณไม้ตามแบบแปลนค้ำยันพรรณไม้ปลูกหญ้า มีทักษะในการปรับพื้นที่ในการจัดสวน จัดการวัชพืช และจัดการดิน รวมทั้งสามารถทำงานตามมาตรฐานและแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ รวมถึงใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ในการจัดสวนและปลูกพรรณไม้และปลูกหญ้าจากนายจ้าง 
    หรือ  หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ในการจัดสวนและปลูกพรรณไม้และปลูกหญ้า 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักจัดสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-NEBZ-215A จัดเตรียมพื้นที่
ECM-PDXX-216A ปรับพื้นที่ในการ จัดสวน
ECM-VTVY-218A ปลูกพรรณไม้และปลูกหญ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ