คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง และประดับสวนตามแบบแปลนจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง และประดับสวนตามแบบแปลนเก็บงานพรรณไม้เก็บงานหญ้าเก็บงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนเก็บงานระบบน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อเตรียมส่งมอบโดยมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำและระบบระบายน้ำจัด ตกแต่ง และประดับสวนเก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบจากนายจ้าง
    หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการระบบน้ำและระบบระบายน้ำจัด ตกแต่ง และประดับสวนเก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักจัดสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-TLQK-217A จัดการระบบน้ำและระบบระบายน้ำ
ECM-NANZ-219A จัด ตกแต่ง และประดับสวน
ECM-MIBA-220A เก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ