คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลงานโครงสร้างวิเคราะห์เพื่อประเมินส่วนประกอบที่เป็นงานโครงสร้างในงานภูมิสถาปัตยกรรม (Hardscape) ทดสอบงานระบบน้ำระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าทดสอบงานควบคุมไฟฟ้าโดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
     2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการจากนายจ้าง 
หรือ  หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสามารถ อ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
     3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-GHZP-187A ตรวจสอบงานโครงสร้าง
ECM-SLAW-188A ตรวจสอบงานระบบ สาธารณูปโภค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ