คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานโครงสร้างหลัก ควบคุมการปฏิบัติงานตกแต่งโครงสร้าง ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่จริงประกอบแบบรูปรายการ ควบคุมการปฏิบัติงานวางท่อและระบบบำบัด ควบคุมการปฏิบัติงานระบบการรดน้ำโดยมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
     2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานปฏิบัติการโครงสร้างกำกับดูแลการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค กำกับดูแลการจัดและตกแต่งสวนจากนายจ้าง 
หรือ  หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลงานปฏิบัติการโครงสร้างกำกับดูแลการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค กำกับดูแลการจัดและตกแต่งสวน 
หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานปฏิบัติการโครงสร้างกำกับดูแลการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค กำกับดูแลการจัดและตกแต่งสวน และสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
     3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน     

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-BGEJ-181A วางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์
ECM-UVNB-182A วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด
ECM-PVNB-183A ควบคุมการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ