คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานในการทำงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ จัดการรายละเอียดรูปแบบรายการและข้อมูลความต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบงานโครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และงานพรรณไม้วางแผนงาน รายละเอียดของระยะเวลาการทำงานรับใบงานและแบบรูปรายการเข้าใจลักษณะพื้นที่ ประกอบแบบรูปรายการเตรียมพื้นที่เพื่อการทำงานโครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และพรรณไม้โดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงานหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
     2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนดจากนายจ้าง 
หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนด
หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงานจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ วางแผนในการสร้างงานตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมดูแลการจัดสร้างงานตามแบบและแผนงานที่กำหนดและสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
     3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน    

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-VSHN-184A กำกับดูแลงานปฏิบัติการโครงสร้าง
ECM-XAVR-185A กำกับดูแลการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค
ECM-EJJJ-186A กำกับดูแลการจัดและตกแต่งสวน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ