คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตของระบบ ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันระบบหลังการติดตั้ง การใช้งานของระบบไฟฟ้าและระบบสายดินหลังการติดตั้ง วิเคราะห์ ประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและจัดทำรายงานการประเมิน รวมถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบการเชื่อมต่อวงจรและการจ่ายไฟ ตรวจสอบคุณภาพของกำลังการผลิตของระบบ ตรวจสอบคุณภาพของการจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ ตรวจสอบคุณภาพการแปลงกระแสไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการประเมิน โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์       อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
2.    ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4 และระดับ 5
หรือ กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 และระดับ 5 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 9 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของระดับ 4 จำนวน 5 หน่วย ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย และระดับ 5 จำนวน 1 หน่วย
3.    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน
4.    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GYDT-554A ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0410-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
TP-0006-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยินดีต้อนรับ