คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 4 สามารถปฏิบัติงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ติดตั้ง โดยการประเมินโครงข่ายไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้งและตำแหน่งติดตั้ง สามารถหาความต้องการของลูกค้าและกำหนดตำแหน่งและการเชื่อมต่อระบบ สามารถอ่านและวิเคราะห์ผลจากแบบจำลองและประเมินค่าพลังงานและสรุปผลได้ สามารถออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามการประเมินและเลือกระบบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสม รวมถึงสามารถกำหนดตำแหน่งการวางโครงสร้างและการเชื่อมต่อระบบ โดยเป็นบุคคลที่มีสมรระนะทางเทคนิคครอบคลุมงาน แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ ผ่านการประเมินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 3 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
2.    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน
3.    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-OGVZ-546A ศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-ZTXM-548A วิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของลูกค้าพร้อมกำหนดระบบให้เหมาะสม
GPW-UBWW-550A แปรผลแบบจำลองศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-ZNGX-551A ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-FEOL-553A กำหนดตำแหน่งการวางโครงสร้างและการเชื่อมต่อระบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0410-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
TP-0006-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยินดีต้อนรับ