คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้า โดยการประเมินประสิทธิผลการติดตั้งและประเมินศักยภาพของระบบ สามารถประเมินศักยภาพโดยใช้แบบจำลอง โดยการสร้างแบบจำลองและจัดทำและนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า รวมถึงสามารถทบทวนพื้นที่และเตรียมข้อมูลแหล่งรับ-จ่ายไฟฟ้า โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรระลุตามแผนงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
2.    ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4 
หรือ กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของระดับ 4 จำนวน 5 หน่วย และระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย
3.    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน
4.    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-FCPH-547A ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-FTCF-549A ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้แบบจำลอง
GPW-TCVS-552A ตรวจสอบพื้นที่และเตรียมข้อมูลแหล่งรับ-จ่ายไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0410-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
TP-0006-A : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยินดีต้อนรับ