คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงาน ติดตามแนวโน้มการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปิดการขาย สามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินพื้นที่ติดตั้งและตำแหน่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถเลือกระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และเลือกอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับระบบ รวมถึงสามารถตรวจสอบเอกสารและยื่นขอรับใบอนุญาตในการดำเนินการขอสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง
2.    ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  ระดับ 3 และ ระดับ 4 
หรือ กรณีไม่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 3 และ ระดับ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 5 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 12 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของ ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย  ระดับที่ 4 จำนวน 4 หน่วย และ ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย
3.    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน
4.    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-ICAQ-522A ติดตามแนวโน้มการซื้อสินค้าและปิดการขาย
GPW-WYEF-525A พัฒนาความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ
GPW-QBCD-529A ประเมินพื้นที่และตำแหน่งในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-UIYY-531A ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-OZNV-534A ดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ