คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพมีทักษะการบริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร มีทักษะการจัดทำแผนบริหารสัญญาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร มีทักษะด้านการสื่อสารกับเช่า มีความรู้และทักษะเรื่องการทำประกันภัย มีความรู้และทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆสามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นในการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยในอาคารด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อประกอบกรบริหารอาคาร ตลอดจนช่วยวางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอบรมและฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารงานดูแลอาคารสถานที่เพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลอาคารสถานที่เพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้บริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
    ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-MANW-130A วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-ANLM-131A ควบคุมระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในและภายนอกอาคาร
ASM-LKXK-132A บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-KXBR-133A กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
ASM-JKLH-135A บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร
ASM-QWUJ-136A บริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
ASM-RBPR-137A บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASM-TZAS-144A บริหารจัดการคุณภาพในการบริหารอาคาร
ASM-LLKZ-145A บริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร
ASM-ROJR-147A บริหารสัญญาเช่าและผู้เช่า
ASM-XLKM-163A บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ