คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลายสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีทักษะในการวางแผนงานและบริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะในการวางแผนการสิ่งอำนวยความสะดวกล่วงหน้า รวมถึงทักษะในการวบคุมการดำเนินการและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยและ ควบคุมการดำเนินงานระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยแก่ผู้ใช้งานในอาคาร สามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นในการดูแลระบบของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร ตลอดจนช่วยส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ และสามารถทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลอาคารสถานที่เพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลอาคารสถานที่เพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    หัวหน้าแม่บ้าน
    หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-MANW-130A วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-ANLM-131A ควบคุมระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในและภายนอกอาคาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ