คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุสำหรับการทำงานในสาขาอาชีพของตนเองตามกฏเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีความรู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะในการซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในแต่ละประเภทอาคาร และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2 ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในกรณีที่ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-2-068ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-2-069ZB ซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ