คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความสามารถเทคนิคชั้นสูงในการปฏิบัติงานและความหน้าที่รับผิดชอบ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน เป็นนักวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้พอสมควร  สามารถทำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถอบรมและฝึกฝนพนักงานและบุคคลอื่นๆ ได้  ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่
     •    ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและสามารถปรับใช้รูปแบบการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกัน
     •    ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน -  มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน – มีความรู้เรื่องกระบวนการสร้างแรงจูงใจพนักงานและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     •    ทักษะการสอนงาน – รู้และเข้าใจขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาและสอนงานพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ
     •    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
     •    ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการวางแผนงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
     •    ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้มีทักษะและมีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการสร้างทีมและสามารถกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังทีมงานในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยมีแรงจูงใจและรางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
     •    ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความสามารถสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     •    ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษาทางด้านกฎหมายก่อนนำไปใช้บังคับ
     •    ทักษะด้านการประชุม - มีความรู้และประสบการณ์ในขั้นตอนการเตรียมการประชุม การจัดประชุม การดำเนินการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมและมติที่ประชุม และบรรลุผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม และตามกฎหมายที่กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     •    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 4  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี (อย่างต่อเนื่อง) 
     •    เป็นผู้ที่มีอายุ  23 ปีบริบูรณ์
     •    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-4-123ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-REE-4-123ZB ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ASM-REE-4-123ZB กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ASM-REE-4-123ZB เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
ASM-REE-4-123ZB จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
ASM-REE-4-123ZB ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหน้าที่นิติบุคคล
ASM-REE-4-123ZB บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
ASM-REE-4-123ZB ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-4-123ZB บริหารจัดการการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ