คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดี ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่
•    ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้
•    ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจเพื่อปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
•    ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางการสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน
•    ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
•    ทักษะการบริหารเวลา  - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้
•    ทักษะการบริหารทีมงาน -  มีความรู้ความเข้าใจการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้
•    ทักษะการบริหารความขัดแย้ง  - มีความสามารถเจรจาต่อรองไกลาเกลี่ยข้อพิพาทและติดต่อสื่อสารและมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

•    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 3  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 2 ปี (อย่างต่อเนื่อง) 
•    เป็นผู้ที่มีอายุ  20 ปีบริบูรณ์
•    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-AEVW-083A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-UVXI-084A ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ASM-CRBC-094A เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
ASM-GMMI-095A จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
ASM-UBCD-104A ปฏิบัติงานจัดการงานสำนักงาน
ASM-REE-3-123ZB บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ