คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยสามารถดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่การเตรียม ขนย้าย ติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษา รวมถึงสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Runner อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2654)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น Video Assistant หรือ Video Man เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-SSWZ-041A ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-VGDJ-044A จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
-HXII-045A เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-GYDR-046A เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-ZRNU-047A ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-NNGZ-048A ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-WNPN-049A ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-CGUT-051A ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
-GUVX-052A ดูแลรักษา Recorder
-XMYI-050A ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0395-A : สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ