คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะพัฒนาแล้ว (Mature) จะเป็นนักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างงานภาครัฐที่มีคุณค่าสูง (High Value Jobs) รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์และออกแบบระบบการบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให้บริการที่สนับสนุนการพัฒนา การทำงานภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

           การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการขององค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะพัฒนาแล้ว (Mature) นั้น ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี โดยพิจารณาลักษณะของงานได้จากหัวข้อถัดไป (กลุ่มบุคคลในอาชีพ)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะงานดังนี้ (1) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์หลักปฏิบัติหรือจัดทำร่างงบประมาณ (2) งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์หรือข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ (3) งานให้คำปรึกษาโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-OQZN-027 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
CEC-CSYN-028 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน
CEC-MTBN-029 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน
CEC-MGHR-030 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
CEC-AMHU-031 ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data)
CEC-HNPQ-032 ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
CEC-AUME-034 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล
CEC-YHHK-035 กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
CEC-HIDW-036 ประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government InterOperability Framework)
CEC-ACJV-037 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA)
CEC-HQUT-039 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ
CEC-SILU-013 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
CEC-AIAX-018 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
CEC-PBAI-022 ออกแบบนวัตกรรมบริการ
CEC-LKKX-025 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
CEC-CFCA-006 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง
CEC-YWBE-008 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)
CEC-FPQC-010 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (ProjectInitiation and Planning)
CEC-SMAC-002 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
CEC-OTIE-003 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ