คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน  พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์                          ทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า บริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการ บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการบริหารงบประมาณ และจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการในการบริหารงาน
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
3. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ
4. สามารถบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพ
6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
7. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ    
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7 ปี 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น
    1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-CFNH-804A บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-WHRN-805A บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-GANS-806A บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ