คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน ติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) ตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน ป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน เสนอรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน วิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
6. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้    
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนน หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น หัวหน้างานอาวุโส หัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้าควบคุมงาน และหัวหน้าควบคุมงานอาวุโส เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-HDZY-799A จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-ZFWA-800A ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-AHKB-801A จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ