คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามวาระ ควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการวิเคราะห์ความผิดปกติ ควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการประเมินสภาพ ควบคุมงานทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรระลุตามแผนงานได้ รวมทั้งความสามารถสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4
2. มีประสบการณ์ในงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิคชำนาญงาน หรือช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ หรือผู้ปฏิบัติงานทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GILY-436A ควบคุมงานทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
GPW-CCGO-437A ควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามวาระ
GPW-XHYB-438A ควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการวิเคราะห์ความผิดปกติ
GPW-YHIP-439A ควบคุมการทดสอบสภาพฉนวนน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการประเมินสภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ