คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานควบคุมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก ตามสัญญาการให้บริการงานบํารุงรักษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรระลุตามแผนงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีวุฒิการศึกษาผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
1.2  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ 
2. มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่ตรงกับหน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกณณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิคชำนาญงาน หรือช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-WAMA-401A ควบคุมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
GPW-OWRQ-402A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
GPW-TJYU-403A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
GPW-WYQY-404A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
GPW-NCLG-405A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
GPW-JOWU-406A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก ตามสัญญาการให้บริการงานบํารุงรักษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ