คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะฝีมือดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน และดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้ควบคุม มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ มีทักษะเรื่องความปลอดภัย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม วิเคราะห์และแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-NTYN-551A ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน
ARC-HHOH-552A ดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน
ARC-KJZR-553A มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ