คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยด้านการตรวจสอบพลอยสี การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยสี การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี การพัฒนาความสามารถบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี การบริหารจัดการเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การจัดการระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ และการจัดการบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี อย่างน้อย 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี ระดับ 5 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า (7313)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบอัญมณีโดยเฉพาะพลอยสี อาจรวมถึงหินและอัญมณีอินทรีย์ (Inorganic gems) โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการอัญมณี หรือนักตรวจสอบอัญมณี หรือนักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist หรือ Gemmologist)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZWGL-046B ศึกษาวิจัยด้านการตรวจสอบพลอยสี
GEM-IMYD-047B พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยสี
GEM-TRJO-048B พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
GEM-CUHS-049B พัฒนาความสามารถบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
GEM-PWMM-050B บริหารจัดการห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
GEM-EVMI-051B จัดการระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
GEM-YQIO-052B จัดการบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ