คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพออกแบบภาพแสงเวทีคอนเสิร์ต มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดที่ปฏิบัติงานได้หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและตัดสินใจกับปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง ในประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ ในหน่วยสมรรถนะทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2.    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 4
3.    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 4  ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบแสงเวที โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแฟ้มสะสมผลงาน และต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 4  ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบแสง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-TJMC-157A ออกแบบแสงเวทีสำหรับงานคอนเสิร์ต
-IQLU-158A ประสานงานออกแบบแสงเวทีสำหรับงานคอนเสิร์ต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ