คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่สามารถบริหารงานออกแบบแสงเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นผู้เชียวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน มีส่วนในการวางแผนการบริหารและกำหนดนโยบาย  ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้  และการฝึกอบรมด้านระบบแสง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2.    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5
3.    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 6 โดยไม่ได้รับคุณวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5  ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบแสงเวที โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแฟ้มสะสมผลงาน และต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ระดับ 5  ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบแสง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-SJXB-159A บริหารจัดการงานออกแบบแสงเวทีสำหรับเทศกาลคอนเสิร์ต
-JVSO-160A บริหารจัดการงานออกแบบแสงเวทีสำหรับคอนเสิร์ตทัวร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ