คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ชำนาญการในงานบำรุงรักษาระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถหาข้อสรุปและตัดสินใจกับปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้เพื่อหาข้อสรุปที่เกี่ยวข้องโดยทฤษฎีและเทคนิค เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ตามความต้องการในการใช้งาน ตลอดจนสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ด้วยตนเอง กำกับดูแลกระบวนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3 
3. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมิน ระดับ 4 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำรุงรักษาระบบเสียง โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบเสียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-PNLK-209A ให้คำปรึกษาการบำรุงรักษางานระบบเสียง (Supervise Proactive Sound Reinforcement System Maintenance)
-YOTI-210A วางแผนการบำรุงรักษาระบบเสียง (Plan Preventive Sound Reinforcement System Maintenance)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ