คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในงานบำรุงรักษาระบบเสียง สามารถประยุกต์หลักการ และเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเสียงได้ตามคู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ตามความต้องการตามแผนให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3     ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มี    ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำรุงรักษาระบบเสียง โดยมีเอกสารการรับรองการ    ทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบเสียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-JMNX-206A ดำเนินการงานบำรุงรักษาระบบเสียงเชิงป้องกัน (Perform Preventive (Routine) Maintenance on Sound Reinforcement System)
-QHNO-207A ดำเนินการด้านการซ่อมระบบเสียง (Perform In-House Repair on Sound Reinforcement System)
-JLOI-208A จัดทำเอกสารในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบเสียง (Documentation for Preventive Maintenance work for Sound Reinforcement System)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ