คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่ และขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดีได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
>1. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป >2. กรณีมีใบขับขี่สาธารณะ (แท็กซี่) ต้องมีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี > กรณีมีใบขับขี่สาธารณะประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และ มีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) ต้องมีประสบการณ์การขับรถยนต์สาธารณะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และก่อนขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) อย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-1-057ZA ระบุรายละเอียด ด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่
PUT-ZZZ-1-060ZA ขับรถแท็กซี่ ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ