คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน และดำเนินการบำรุงรักษาก่อนออกรถได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
>1. มีใบขับขี่สาธารณะ (แท็กซี่) หรือ มีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) >2. มีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 1 > กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการรับรองระดับ 1 มาก่อน และมีความประสงค์จะขอรับการรับรองในระดับนี้ จะต้องมีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-2-058ZA ดำเนินการ ตามกระบวนการ ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
PUT-ZZZ-2-059ZA ดำเนินการบำรุงรักษา ก่อนออกรถ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ