คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานพิมพ์ทำเล่มปกแข็งที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-RATZ-206A ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
PRT-CSQS-207A บำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
PRT-JSAZ-208A วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
PRT-ESWX-209A วางแผนและควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ