คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็งตามวิธีที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มปกแข็งที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับ 2  ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างทำเล่มปกแข็ง

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-NKUR-201A ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
PRT-FQIK-202A ทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่
PRT-XRGN-204A ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง
PRT-NOQC-203A ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง (case maker)
PRT-FOAE-205A ตกแต่งเนื้อในและเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ