คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ตามมาตรฐาน  มีกระบวนการคิด และปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ กราวัวร์ ระดับ 3 ต้องตาไม่บอดสี  อ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้    

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างพิมพ์กราวัวร์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-NDSU-182A ปรับตั้งเครื่องพิมพ์กราวัวร์และพิมพ์งานตัวอย่าง
PRT-MFSW-183A ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ