คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทางการตลาด สามารถให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ และบริหารโครงการวิจัยและแก้วิกฤตปัญหาในการทำงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 6 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยและเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องได้ดี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยอาวุโส  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-YVHV-423A วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้ปัญหาวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
PRT-XRBT-424A วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแข่งขันทางการตลาด
PRT-IXUD-425A บริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ