คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

             ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ  ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและนำเสนอวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ สามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้  มีความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ นำเสนอวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยและเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องได้ดี   

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-WNQU-421A วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เดิม
PRT-WRRF-422A วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ