คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนการผลิต ประเมินผลและแก้ปํญหาในการดำเนินการได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยและเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (Technical manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (sale manager)  

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-DVZW-419A บริหารการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน
PRT-FDZF-420A วิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ