คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับ 2 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-EVGD-410A สร้างเส้นภาพแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์
PRT-RNXI-411A เตรียมภาพสำหรับออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์
PRT-VOYS-412A จัดวางองค์ประกอบกราฟิกบนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์ตามมที่ออกแบบ
PRT-LFOU-413A ปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ