คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร มีทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ซับซ้อน สามารถตรวจสอบความถูกต้องในงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบมาแล้วได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง มีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศหลายภาษา สามารถจัดทำคู่มือการพิสูจน์อักษรและให้คำปรึกษาแก่บุคคลอื่นได้ โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 นอกจากต้องมีสมรรถนะในชั้น 4 แล้ว ยังต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบต้นฉบับ วางแผนการบริหารงานพิสูจน์อักษร และคุณลักษณะของนักพิสูจน์อักษร เชี่ยวชาญ ระดับสูง ต้องเป็นผู้มีความช่างสังเกต มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความเป็นผู้นำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร เชี่ยวชาญ ระดับสูง ต้องเป็นผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร เชี่ยวชาญ ระดับสูง ชั้น 4 มีประสบการณ์ในงานพิสูจน์อักษร มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานการพิสูจน์อักษรหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 4,800 หน้า (ขนาดหนังสือ 16 หน้ายก หากเป็นหนังสือขนาดอื่นให้เปรียบเทียบตามอัตราส่วน) 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5 ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพิสูจน์อักษรอย่างน้อย 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านอักษรศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นเนื้อหาเฉพาะทางของสำนักพิมพ์นั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร, ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสิ่งพิมพ์, ด้านอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์, เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-5-050ZA เตรียมข้อตกลงการพิสูจน์อักษรร่วมกับบรรณาธิการ
PUB-ZZZ-5-051ZA วางแผนการบริหารงานพิสูจน์อักษร
PUB-ZZZ-5-054ZA ตรวจความเรียบร้อยสมบูรณ์ของต้นฉบับเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่บรรณาธิการ
PUB-ZZZ-5-055ZA ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบต้นฉบับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ