คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    สามารถตรวจต้นฉบับทั่วไปภายใต้การให้คำแนะนำของหัวหน้างานได้ ตรวจเทียบไฟล์ต้นฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามต้นฉบับเดิม รวมทั้งระบุจุดที่ต้องแก้ไขได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะ 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ เตรียมต้นฉบับเพื่อการพิสูจน์อักษร เตรียมเครื่องมือในการพิสูจน์อักษร จัดการตรวจสอบเนื้อหาและภาพระหว่างต้นฉบับกับอาร์ตเวิร์ก พิสูจน์อักษรอาร์ตเวิร์กโดยใช้พจนานุกรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา คุณลักษณะของนักพิสูจน์อักษรระดับปฏิบัติการต้องเป็นผู้มีความช่างสังเกต มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในงานพิสูจน์อักษรมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานการพิสูจน์อักษรหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 2,400 หน้า (ขนาดหนังสือ 16 หน้ายก หากเป็นหนังสือขนาดอื่นให้เปรียบเทียบตามอัตราส่วน) 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านอักษรศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นเนื้อหาเฉพาะทางของสำนักพิมพ์นั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาเลขานุการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร ผู้ประกอบอาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์, เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-3-048ZA เตรียมต้นฉบับเพื่อการพิสูจน์อักษร
PUB-ZZZ-3-049ZA เตรียมเครื่องมือในการพิสูจน์อักษร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ