คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประเมินสภาพแวดล้อมรายงานผลการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียวกำหนดกลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย (STP Marketing) กำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)รายงานผลการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดวางแผนการประเมินความพึงพอใจสำรวจความพึงพอใจประเมินระดับความพึงพอใจรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิด การปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป การตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ ทฤษฎีเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 4 ทั้ง 3 หน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักการตลาด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-KSUK-084A ประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
ECM-VKTZ-085A วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
ECM-PGJC-086A ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ