คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการนิติกรรมสัญญา โดยปฏิบัติงานร่างนิติกรรมสัญญาปรับแก้นิติกรรมสัญญาด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียวได้ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านกฎหมายมาใช้กับการดำเนินงานนิติกรรมสัญญา หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้มีสามารถในการจัดการเจรจาไกล่เกลี่ยงานด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียวได้ มีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย มีความเข้าใจและมีความรู้จักคู่เจรจาอีกสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย สามารถกำหนดข้อเสนอ แนวทางเลือก และหาข้อสรุปและแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยจัดการได้เป็นไปตามความประสงค์และประโยชน์ของทุกฝ่ายสามารถในการจัดการเจรจาต่อรองงานด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียวได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความเข้าใจและมีความรู้จักคู่เจรจาอีกสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย สามารถจูงใจคู่เจรจา เสนอทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา หาข้อสรุปและแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยจัดการได้เป็นไปตามความประสงค์และประโยชน์ของทุกฝ่าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายพื้นที่  สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายพื้นที่สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่จัดการงานกฎหมายพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-DWDU-070A จัดการนิติกรรมสัญญา
ECM-PCVG-071A เจรจาไกล่เกลี่ยในงานด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียว
ECM-WPKP-072A เจรจาต่อรองในงานด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ