คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพื้นที่สีเขียว เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายพื้นที่สีเขียวจนสามารถตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายพื้นที่สีเขียวได้ โดยมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฏีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. ต้องมีมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณการทำงานในด้านกฎหมายพื้นที่สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
    2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายพื้นที่สีเขียว กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่จัดการงานกฎหมายพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-UIQW-167A ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายพื้นที่สีเขียว
ECM-HTOH-168A กำกับดูแลเพื่อเฝ้าระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย พื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ