คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพทุเรียน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพทุเรียน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวทุเรียนจากสวนและขนส่งมายังโรงรวบรวม/โรงคัดบรรจุได้ การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกผลทุเรียนและสามารถจัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานได้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวทุเรียน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-MVHK-413A ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลทุเรียน จากสวน
ARC-RRZG-414A ประเมินคุณภาพทุเรียนที่เก็บเกี่ยวได้จากสวน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ