คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพชมพู่ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพชมพู่ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวชมพู่จากสวนและขนส่งมายังโรงรวบรวม/โรงคัดบรรจุ
ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกผลชมพู่ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การคัดแยกคุณภาพผลชมพู่ การทำความสะอาดผลชมพู่ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่าง
การปฏิบัติงานได้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวชมพู่จากสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-LYNT-405A ประเมินงานเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลชมพู่ จากสวน
ARC-BWOA-406A ปฎิบัติงานเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลชมพู่จากสวน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ